Visualizações de página do mês passado

sábado, 29 de setembro de 2007

कोन्वेर्सा दे सेमिडानो.

É त्रिस्ते लेर अ कोलुना डॉस ventrílogos द "'एलिट" irrascível। क्लौदियो हुम्बेरतो द फोल्हा दे लोंद्रिना (२९/०९/२००७ - गरल प। ४) अफिर्मा कुए 'नोस ११० एनोस द अकादेमिया, ओंतेम, José सरने फलोऊ दिंते दे लूला सोब्र अ फिगुरस कुए ओ प्रेसिदेंते नेम सुस्पिता कुए एक्षिस्तिरम्, कामो मचदो दे अस्सिस। तल afirmação é दे ताँता बनालिदादे दे पर्सिअलिदादे कुए पेर्गुन्तो: कुअल critério उतिलिज़ा परा अफिर्मर ओ देस्कोन्हेसिमेंतो दे लूला? É पुरो प्रेकोन्सेइतो कोंट्रा ओस द क्लाससे दे बैक्षो। नुमा विसिता अ Penitenciária दे लोंद्रिना - पेल - कॉम मूस अलुनोस दे दो कर्सो दे दिरेइतो (उनिनोरते), कोन्वेर्संदो कॉम ओ प्रेसोस सोब्रे नातुरेज़ा डॉस क्रिमेस ए क्लाससे सोशल द vítima। पेंसी, कॉम मूस बोतोएस , कामो से comportará ओ सिस्टम से ओस क्रिमोनोसोस सेन्त्ररेम सुअस ações अपेनस ना एलिट कुए são पौकोस ए टेम मैओरेस वोलुमेस दे रेंदिमेंतोस। से दिस्सेर्मिनर तल idéia नो मियो डॉस अलुनोस पोस्सो सेर अचुसदो दे अपोलोगिया ओं क्रीम। कुए तल ओ लूला 'कार्कार ' उम् प्रोसेस्सो कोंट्रा ओ कोलुनिस्ता आसिम, पोर प्रेकोन्सेइतो, इन्जुरिया ओ calúnia? मस इससे 'गुवेर्नो' (फल द ventríloga - मिरिं Leitão/ग्लोबो) é उम् cagão.

Nenhum comentário: